การค้นหาข้อโต้นแย้ง ที่ซ่อนเร้น

การค้นหาข้อโต้แย้ง ที่ซ่อนเร้น

ผมเคยเก็บข้อมูลของลูกค้กว่า 5,000 รายที่ผมเข้าพบเพื่อเสนอขาย
กรมธรรมประก้นชีวิตมาวิคราะห์คว่ เหตุใดเขาถึงซื้อ และ เหตุใดเขาจึงปฏิเสธ
ตัวเลขมันชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การค้นหาข้อโต้แย้ง นั้นสำคัญ

มีถึง 62 เปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ซื้อ แล้วยกเอาเหตุผลต่าง ๆ นานา
มาอ้าง ซึ่งไม่ใช่ เหตุผลที่แท้จริง เลย

ส่วนอีก 38 เปอร์เซ็นต์นั้น ให้ เหตุผลที่แท้จริง กับผมว่า ที่เขาไมซื้อ
เพราะเหตุใด ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

มันไม่นจะเป็นอย่างที่ตัวเลขชี้ไว้อย่างชัดเจนเลย เพราะลูกค้าแต่ละคน
ล้วนเป็นคนที่มีชื่อเสียงนำเชื่อถือ แต่ทำไมเขาเหล่านั้นจึงไม่ยอมให้ ข้อมูลที่แท้จริงว่าเหตุที่ไม่ยอมซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตพราะอะไร ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องคอขาด

บาดตายอะไรที่ไหน
ผมใช้เวลาวิเคราะห์ศึกษาขัอมูลรายละเอียดเหล่านี้เพื่อหา คำตอบ แต่ก็
ชเวลานานมากกว่าจะข้าใจได้ ล่สุด เจ.เพียร์พ้อนท์ มอร์แกน นักธุรกิจผู้
ความฉลาด สุขุมรอบคอบในอดีต เคยบอกเอาไว้ว่า
“คนเรานั้น มักจะมีเหตุผล อยู่2 อย่างด้วยกัน

การค้นหาข้อโต้นแย้ง

Finding hidden arguments

I have collected information from more than 5,000 customers that I met for sale.
The Dharma Department of Life has come to believe that Why did he buy it and why did he reject it?
The numbers clearly show that finding arguments is important.
Up to 62 percent customers refused to buy. And taking various reasons
To claim, which is not the true reason at all
The other 38 percent give me real reasons that they don’t buy
Why is that so?

It is not exactly what the numbers clearly indicate. Because each customer
Are all famous people who lead trust But why did they not give the information that
True, why not refusing to buy life insurance policies? Which is not a broken throat
What’s wrong? Where?
I spent time analyzing these detailed data to find the answer but
It’s been a long time since I was most pleased. J. Peerpon Morgan, a businessman

Ingenuity in the past Once said that
“People tend to have two reasons.

ขอขอบคูณรูปภาพจาก >>> Google <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกด >>> ที่นี่ <<<

นักขายประกันไม่ควร สร้างศัตรู

สร้างศัตรู

คู่สนทนาพึงพอใจที่จะพูดและรับฟังมากขึ้น และทำให้ผมเกิดความรู้สึกกังวลใจ
น้อยลงเมื่อพูดอะไรผิดๆ ออกไปด้วย เพราะรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิด หากครั้งใด
ที่ผมคิดว่าผมถูก ก็จะไม่กด้นว่เขาเป็นฝ่ายผิด แต่จะพยายามชักจูงให้เขา
คล้อยตาม ความเห็นที่ถูกต้องนั้นแทน”

วิธีการที่ว่านี้ ไม่ใช่เรื่องยาก และสามารถนำเอาไปใช้อย่างได้ผลเสียด้วยผมจึงเริ่มใช้มันมาตั้งแต่บัดนั้น และได้ผลอย่างชะงัด เพียงแต่ตัดแปลงถ้อยคำบางอย่างให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ในแต่ละครั้งเท่นั้น ผมยังรู้สึกเสียใจที่เคยบอกใครต่อใครอยู่เสมอๆว่า

“ผมไม่เห็นด้วยกับคุณ เพราะ… มาตั้งหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมากลับ ถ้อยคำ หรือประโยคของ แฟรงคลิน ที่ว่า  “คุณคิดไหมว่า?…” ช่วยในการสนทนาพูดคุยของผมได้มากอย่างที่ไม่เคย
คิดมาก่อนเลย แทนที่จะพูดจาอะไรตรง ๆ แบบขวานผ่ซากออกไป เพราะมีแต่จะ สร้างศัตรู มากกว่า สร้างมิตรตัวอย่างเช่น ถ้าผมจะบอกคุณว่า

“เราไม่ควรจะพูดอะไรที่ตรงไปตรมาเกินไปนัก แต่นำจะตั้งเป็น คำถามจะดีกว่า”ฟังดูแล้ว เหมือนกับว่า มันเป็นความเห็นของผมฝัยเดียวกอิห.คราวนี้ลองเปลี่ยนประโยคในการพูดเสียใหม่ว่า

“คุณคิดไหมว่า หากเราไม่ต้องพูดอะไรกันแรงๆ อย่างตรงไปตรงมา ลอง
หันมาใช้การตั้งคำถามแทน จะดีไหมครับ?” มันก็ดูเหมือนว่า ผมบอกให้คุณได้รับรู้ถึงสิ่งที่ผมคิด แต่ในขณะเดียวกัน

ก็จะขอรับทราบความคิดของคุณที่มีอยู่ด้วยชนกัน จะทำให้คุณเกิดความสบายใจมากขึ้น อยากพูดจาสหนากันมากขึ้น และหากผู้ฟังมีความรู้สึกว่า สิ่งที่กำลังพูดกันอยู่นั้นเป็นความคิดเห็นของขา เขาก็จะมีความกระตือรือรั้น อยากพูด อยากสนทนามากขึ้นด้วย

สร้างศัตรู

Make enemies
The interlocutor was more pleased to speak and listen. And made me feel anxious
Less when speaking wrong things as well because knowing that they are at fault whenever

That I think I was right Would not mean that he was at fault But will try to convince himAmenable to the correct opinion. “

This method Not difficult And can be used effectively as welI therefore started using it since then. And effective Just cut the wordsSomething appropriate for each occasion. I still feel

Sorry to always tell people that”I disagree with you because … come many times in the pastThe words or sentences of Franklin saying that the evil spirit

“Do you think? …” has helped my conversation a lot like never.Think of it instead of saying something straight like an ax to destroy itWill create more enemies than make friends, for example If I were to tell you that

“We should not say anything that is too direct. But the lead will be set to The question is better. ”

การโน้มน้าวจูงใจ ลูกค้า

โน้มน้าวจูงใจ ลูกค้า

แฟรงคลิน เล่าว เขาได้ความคิดนี้มาจาก โสเครตีส นักปราชญ์ชาวกรึก
ในสมัยโบราณมือ 2,20 ปีที่ผ่านมา โดยเป็น ผู้คิด และ ริเริ่ม นำเอาวิธีการ
ตั้งคำถามมาใช้ในการสนทนากับผู้คนต่งๆ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ใหญ่หลวงในยุคสมัยต่อๆมา รด
ยิ่งแปลกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อผมพบว่า ในสมัยที่ เบนจามิน แฟรงคลิน
เป็นหนุ่มๆอยู่นั้น เขาเข้ากับคนอื่นๆไม่ค่อยไต้ เพราะชอบโต้เถียง พูดจา
กรัวแบชวานฝ่ชาก และชอบชขู่ ขาจึงมีศัครูอยู่รอบตัว
ต่อมา เขาได้ศึกษาแนวทางที่ โสเครตีส ใช้อยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ แล้ว
เอามาใช้บ้าง ซึ่งมันได้ผล และเริ่มฝึกฝนแนวทางนี้เรื่อยมาโดยตลอด
เขาเขียนเล่าเอาไว้ว่า
“นิสัย ที่ว่านี้ ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์อย่างมหาศาลใน การเจรจา
ซักชวน หรือ โน้มน้าวจูงใจ ผู้ฟัง ให้เห็นคล้อยตาม สิ่งที่ผมกำลังพูดหรือ
อธิบาย
“เพราะใน การพูดจาสนทนา กันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การบอก
กล่าว และ การรับฟัง ข้อมูล รายละเอียด ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ้าย
“ผมเชื่อว่า ผู้มีทัศนคติที่ดี มีความคิดด้านบวก เป็น คนมองโลก
ในแง่ดี จะไม่สร้างศัตรูหรือสร้างความขัดแย้งในการพูดจากับคนอื่น เพื่อมุ่งหวัง
ให้ตนได้รับสิ่งที่ต้องการเสมอไปเพียงฝ่ายเดียว”
แฟรงคลิน เป็นนักเจรจาต่อรองที่มีฝีมือสุดยอด สามารถโน้มน้าว จูงใจ
คนอื่น ๆให้คล้อยตาม เพราะมีวิธีการในการเจรจา โดยเตรียมแผนเอาไว้ล่วงหน้า
ด้วย การตั้งคำถาม ที่จัดเตรียมเอาไว้
“บางครั้ง เมื่อคู่สนทนาของผม นำเสนอ หรือพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสม
หรือผิดพลาด ผมก็จะไม่โต้แย้ง หรือพูดอะไรออกไปตรงๆในฉับพลันทันที
ผมจะเริ่มตั้งตันสังเกตว่า บางที ความคิดเห็น หรือสิ่งที่เขาพูดออกมานั้น
มันอาจถูกต้องก็เป็นได้ แต่อาจจะแตกต่างไปจากที่ผมคิด
วิธีการนี้ ช่วยให้ผมได้ประโยชน์มาก เพราะทำให้การสนทนานั้นราบรื่น

โน้มน้าวจูงใจ

Franklin recalled that he had received this idea from Socrates, the Greek philosopher.
In ancient times, 2,20 years ago by the thought and initiative of the method.
Ask questions in conversations with various people. Causing change like
Enormous in the following periods
Even more surprised when I discovered that in the time that Benjamin Franklin
Being a young man He doesn’t get along well with other people. Because he likes to argue and speak
Barua, Bashawan, Fak, and like to threaten, so there are teachers around
Later he studied the methods that Socrates has used since ancient times.
Used some, which worked and began to practice this way all the time
He wrote that

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

คุณสมบัติของผู้ฟังที่ดี

คุณสมบัติของ ผู้ฟังที่ดี

อย่างจริงจัง ด้วยความอยากรู้อยากเห็น แม้คนพูดจะเป็นภรรยาของคุณก็ตาม                                คุณจะพบว่า ผลที่ได้ มันจะทำให้คุณประหลาดใจกว่าที่คิด และมันจะเป็นผลดี
ต่อตัวคุณ และคู่สนทนาของคุณด้วย ทั้งสองทาง

สิ่งที่ ซิเซโร ปราชญ์ชาวกรีกสมัยโบราณที่เคยพูดเอาไว้เมื่อ 2,000 ปีท่อพ
แต่ก็ยังคงทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ว่า”ศิลปะนั้น มักจะซ่อนตัวอยู่ในความเงียบ และคำพูดที่จับใจ”

แต่การเป็นผู้ฟังที่ดี หได้ยากมาก เพราะถูกละเลย ไม่เห็นความสำคัญอย่างน่าเสียดายเมื่อไม่นานมานี้ หน่วยงานระดับชาติแห่งหนึ่ง ได้เผยแพร่บทความนี้ให้แก่บรรดานักขายได้อ่านกัน ว่า…

“ในครั้งต่อไป หากคุณจะไปชมภาพยนตร์ ขอให้สังเกตว่า นักแสดงนำของเรื่อง มักจะเป็น ผู้ฟัง ตัวละครอีกคนหนึ่ง มากกว่าเป็น ผู้พูด และ ผู้ที่พูดและผู้ที่พูดจึงต้องเป็น ผู้ฟังที่ดี ด้วย

แต่มักจะช่วงชิงความโดดเด่นของการแสดงมากกว่าผู้พูดเสมอ เพราะสีหน้าททางของผู้ฟัง จะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้ผู้พูดได้รู้ว่า เรื่องราวต่างๆที่เล่านั้น น่าฟัง น่าสนใจ มากน้อยเพียงใด

จึงมีโอกาสที่จะแสดงออกได้ดีกว่า”ในเรื่องนี้ ผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง เคยบอกเอาไว้ว่า

นักแสดงหลายต่อหลายคนไปไม่ถึงดวงดาวในอาชีพการแสดง ก็เพราะเขาเหล่านั้น ไม่ได้เรียนรู้ถึงศิลปะกาฟังที่ดีนั่นเองศิลปะการฟัง นี่ จะเอามาใช้ทั้งด้านการแสดงและการขายได้เท่านั้นหรือ? ที่จริง มันมีความ

สำคัญต่อเราทุกคนไม่ว่าจะทำอะไร คุณเคยสังเกตบ้างไหมว่า บางครั้งเมื่อเวลาที่คุณพูด เขาไม่ได้สนใจที่จะรับฟังเลย ผมพบบ่อยครั้งว่าเวลาที่ผมพูด เขาได้ยินแต่เขไม่ข้ใจในสิ่งที่ผมพูดลยแม้แต่นิดเดียว เพราะเขาไม่ได้ฟังการพูดของผมจึงได้ศูนย์คะแนนอย่งแน่นอน ไม่ว่าเขาจะฟังผมพูดนานสักแค่ไหน

ผู้ฟังที่ดี

Seriously, with curiosity Even if the person speaking is your wife, you will find that the results will surprise you more than you think. And it will be a good result

Towards you and your interlocutor both ways.

What the ancient Greek philosopher Cicero had said 2,000 years ago
But still modern In time to the event that “that art Often hide in silence And catchy words ”

But being a good listener is very difficult because of being ignored. Didn’t see the significance unfortunately not so long ago A national organization Published this article to the sellers who read that …

“Next time If you are going to watch a movie Notice that The lead actors of the story are more likely to listen to another character than the speaker and the speaker, and the speaker must be a good listener.

But always compete for the prominence of the show than the speaker Because of the facial expressions of the listener Will be a mirror that reflects the speaker to know that How interesting are the stories that were told?

Therefore have a better chance of showing off “in this regard A famous film director Once said that

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความล้มเหลว

ล้มเหลว

ลองฟังเรื่องนี้ต่ออีกสักนิด มร.มิลตัน เอส.เฮอร์ซี่ย์ ซึ่งเคยเข็นรถชายลูกกวาดตามท้องถนน ก่อนที่จะกลายเป็นเศรษฐีเจ้าของบริษัทขายช็อกโกแล็ตที่มองเห็นความสำคัญของคำว่า “ทำไม” นี้มาก่อน และเขาใช้มันมา

ตลอดชีวิตทีเดียว ฟังดูแล้วมันเหลือเชื่อ แต่มันก็เป็นไปแล้วก่อนที่จะประสบความสำเร็จ จนกลายเป็นมหาเศรษฐี เมื่อตอนที่มีอายุ40ปีแล้วนั้น มร.มิลตัน เคยล้มเหลวมาก่อน 3 ครั้งติดต่อกัน

เขาเคยถามตัวขาเองว่า “ทำไม เขาจึง ล้มเหลว ในเมื่อคนอื่นกลับประสบ
ความสำเร็จ”เขานั่งคิดหาคำตอบนี้นานพอสมควร ในที่สุดก็พบว่า ที่เป็นเช่นนั้น เพราะ

เขาทำไปโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดอะไรเลยสักอย่างเดียว เขาเสียชีวิตไปเมื่อ
มีอายุได้ 88 ปีเต็ม และตลอดชีวิตของเขานั้น เขาใช้วิธีการตั้งคำถามว่า “ทำไม”
นี้มาโดยตลอดหากมีใครสักคนมาบอกเขาว่า “ผมทำไม่ได้หรอกครับ คุณเฮอร์ซีย์

เขาก็จะถามว่า “ทำไมล่ะ ทำไมถึงทำไม่ได้” และก็จะเพียรถามอย่างนี้เรื่อยไป จนกว่าเขาจะได้รับรู้ถึงเหตุผลต่างๆทั้งหมด จากคู่สนทนา 3ลแล้วก็จะสรุปว่า”เอาล่ะ ตอนนี้เรานจะได้ คำตอบ ที่ถูกต้องแล้วนะ” ชยชิมควม

ความล้มเหลวของ มร.เฮอร์ซีย์ นั้น คล้ายคลึงกันกับกรณีของ มร.อีเลียต ฮอลล์ ในการขายที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังมาแล้ว เพราะขาออกไปขาย

โดยไม่มีข้มูล รายละเอียดของลูกคัเลยส้อย่า และมันเป็นบทเรียนที่นสนใจมากที่ผมได้รับจากเขาในการขายของผม

ในบทต่อไป ผมจะชี้ให้เห็นว่า การใช้วิธีตั้งคำถามว่า “ทำไม” ในการสนทนาหรือสัมภาษณ์ลูกค้านั้น จะสามารถรัรู้ข้อมูล รายละเอียดต่งๆ และจะทำให้การขายแต่ละครั้งประสบ ความสำเร็จ ได้อย่างไรด้วย

ล้มเหลว
ล้มเหลว

ล้มเหลว

Failed
Try listening to this story a little later. Mr. Milton S. Hershey Who used to push a carStreet candy Before becoming a millionaire, owner of a company selling chocolate

Who saw the importance of this “why” before and he used itLifelong Sounds incredible But it’s already gone

Before success Until becoming a billionaire When aged
40 years ago, Mr. Milton has failed 3 times in a row.
He once asked himself, “Why does he fail when others experience it?
Success ”

He sat for this answer for a long time. Finally found that That is so because
He did without any detailed information at all. He died when

Is 88 years old and throughout his life He uses the method of asking “why”
This has always been known as Kallitlalok UP2 Marine.

If someone comes to tell him that “I can’t do it. “Hershey!”
He would ask, “Why? Why can’t?”

Indefinitely until he learned of all the reasons from the conversation partner 3 million

Sathanatilomlaphat TatinAnd will conclude that
“Okay, now we have the right answer.”

The failure of Mr. Hersey is similar to the case of Mr.Eliot Hall in Sales That I Told You to Before Because outbound sales

Without information The details of the ball And it is an interesting lesson
So much that I received from him in my sales.
Leng con discount ru

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

วิธีการตั้งคำถาม

วิธีการตั้งคำถาม

ทำให้ผมต้องอธิบายต่อไปอีกเสียยืดยาว จนรู้สึกตัวเหมือนเป็นคนโง่งนกระทั่งเพื่อนคนที่ถามหลับไปและกรนเสียดังสั่น จึงรู้ว่ไม่เหลือใครที่จะฟังผมพูดอีกแล้ว”
รหั้งสองคนต่งก็หัวเราะในเรื่องราวที่เกิดขึ้น

“ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า วิธีการตั้งคำถาม ของเพื่อนผมคนนั้น มันเหมือน
กันกับตอนที่ผมซื้อประกันชีวิตจากคุณคราวก่อน ผมไม่รู้ว่า คุณรู้ตัวหรือเปล่า
ว่าทำอะไรลงไป”

“แต่ตอนที่คุณโทรศัพกไปหาผมนั้น ผมก็ได้บอกคุณเหมือนกับตัวแทนขายประกันคนอื่นๆว่ ผมไม่สนจรื่องประก้ชีวิต และไม่เคยคิดจะซื้อมันด้วย”

“แกที่คุณจะมาต่อล้อต่อเถียง หรืออธิบายรายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงหมือนกับตัวแทนขายประกันคนอื่นๆ คุณกลับตั้ดำถาม ถามผมว่า ‘ทำไม”

“และเมื่อผมอธิบายชี้แจงให้คุณฟังต่อ คุณก็จะตั้งคำถามว่า”
“‘ทำไมครับ คุณวอล์คเกอร์’ อยู่ร่ำไป ยิ่งผมพูดออกมาเท่าไหร่ ผมก็รู้ว่า ผมคิดผิดและถลำตัวไปมากแล้ว”

“คุณไม่ได้ เสนอขาย อะไรผมเลยสักอย่าง ผมขายตัวผมเอง ต่างหาก””ผมเองก็ไม่รู้ว่า มันเป็นเพราะอะไรในวันนั้น แต่พอเจอเพื่อนของผมคนนั้นที่สกายแลนด์เข้า ผมก็ถึงบางอ้อ”
“เอาล่ะ แฟรงก์ เรื่องที่ผมอยากจะบอกคุณในวันนี้ ก็คือ หลังจากที่
กลับมาจากสกายแลนด์แล้ว เมื่อเวลาที่ผมอยู่ในสำนักงาน แล้วโทรศัพท์ติดต่อ
ขายไม้สักกับลูกค้า ผมกลับขายได้มากขึ้นกว่าเก่า เพราะผมใช้วิธีตั้งคำถามว่า
‘ทำไม’ เหมือนกัน”
ตอชปlะยูดอิ สลสิบทอะล
“ฉะนั้น หากคุณไม่รู้ว่า ผมซื้อประกันกับคุณวันนั้นเพราะอะไร ก็ควรจะ
ได้รู้เสียทีวันนี้”
จิม วอล์คเกอร์ เป็นนักธุรกิจพ่อค้าไม้ที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงมาก
คนหนึ่งในพิลาเดลเฟีย ผมยังอดขอบคุณขไม่ได้ที่เป็นคนบอกให้ผมรู้ถึง ความ
สำคัญของ การตั้งคำถามว่า “ทำไม”

วิธีการตั้งคำถาม

Causing me to have to explain it for a long time Until he felt like a fool
Even until the friend who asked to fall asleep and snore was shaking. Therefore knew that there was none left to listen to me
Say it again ”

Two of them laughed at what happened.”So I realized that Questioning Method Of that friend of mine is like

Same as when I bought life insurance from you last time, I don’t know if you realize it or not.

What are you doing? “”But when you call me I told you like a representative
Sell ​​insurance to others I don’t care about life And never thought of buying it either ”

“You will come to argue. Or explain all the detailsLike other insurance agents You instead asked me, ‘Why? ”

“And when I explained to you You will ask the question “”‘Why, Mr. Walker’ all the time, the more I can speak, the more I

Knew that I was wrong and that I had already lapsed a lot. ”
“You didn’t sell me anything at all. I sell myself. ”

“I don’t know What was it that day But when meeting my friend
That person at the Skyland I reached Bangor. ”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

คำที่ทรงพลังในงานการขาย

คำที่ทรงพลังในงานการขาย

คำที่ทรงพลังในงานการขาย มากที่สุด จากบรรดาถ้อยคำทั้งหลายทั้งปวงในภาษาอังกฤษคือคำว่า “ทำไม”ซึ่งกว่าที่ผมจะคันพบมัน ผมก็เสียเวลาและแค่โงไปมากโขอยู่นานหลายปีก่อนหน้านี้ หากใครมี

ข้อโต้แย้ง ทัดทาน ไม่เห็นด้วยกับผม ผมก็จะหาทางที่จะอธิบาย ชี้แจงต่งๆนานา เพื่อที่จะเอาชนะให้ได้จนกระทั่งวันหนึ่ง ผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน ชื่อ เจมส์ ซี.วอล์คเกอร์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก็บสัน วอล์คเกอร์ลัมเบอร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทค้าไม้ใหญ่บริษัทหนึ่งในฟิลาเดลเพีย ชวนให้ผมไปกินข้าวกลางวันด้วยกันหลังจากที่เราทั้งสองคนสั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว เขาก็เอ่ยปากบอกผมว่า”แฟรงก์ รู้ไหม ทำไมวันนี้ผมถึงชวนคุณมากินข้าวกลางวันด้วย

ผมมีเรื่องอยากจะเล่าอะไรให้คุณฟัง เมื่อเร็วๆนี้ ผมเดินทางไปเที่ยวสกายแลนด์ ที่รัฐเวอร์จิเนียทางเรือ กับพคพวกเพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่หลายคน มันสนุกจริงๆทีเดียวพวกเราต้องนอนรวมกันอยู่ในห้องใหญ่ห้องเดียวกันโดยนอนบนเปลผ้าใบ

“คุณก็คงพอจะเดได้ว่า คืนนั้นพวกเราต่างคุยกันสารพัดเรื่องจนดึก จนหลับไปทีละคนสองคน กระทั่งเหลือผมอยู่เพียงคนเดียว” คำที่ทรงพลังในงานการขาย
“พอผมจะหยุดพูด เพื่อนอีกคนก็จะถามขึ้นมาว่า”
“ทำไมล่ะ จิม ทำไม”

คำที่ทรงพลังในงานการขาย

Powerful words in sales

The most powerful word in sales from all the English words is “Why”, before I find it I wasted a lot of time and was really too many years ago. If anyone had

The arguments against the opposition do not agree with me. I will find a way to explain Various explanations In order to overcome until one day I received a call from a friend named James C. Walker, managing director of Gibson Walker Lumber Company Limited.

Which is a large timber trading company in Philadelphia Invited me to have lunch together after both of us had already ordered food He said to me, “Frank, do you know why I invited you to lunch today?

I have something to tell you. Recently I traveled to Skyland. The state of Virginia by boat And May, a large group of friends It was really fun. We had to sleep together in the same large room by sleeping on a canvas hammock.

“You probably would say That night, we talked about everything until late.  “A powerful word in sales
“When I stop talking Another friend will ask, ”
“Why Jim?”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

นักขายประกันต้องตั้งใจจับประเด็น ลูกค้า

จับประเด็น

แต่หากคุณปล่อยให้เขาเป็นฝ้ยพูดเรื่อยๆไป เขาก็จะช่วยคุณ ขายตัวของเขาเอง ในที่สุด
เพราะอะไรหรือครับ ก็เพราะเขาจะต้องยกเอาเหตุผลทั้ง 4-5 ข้อนั้นขึ้นมาพูด มาอธิบายให้คุณฟัง

หากคุณตั้งสติ คอย จับประเด็น ให้ดี คุณก็จะพบว่าเหตุผลสำคัญนั้นเป็นข้อใด คุณอาจไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ ปล่อยให้เขาพูดพล่ามไปคนเดียว และดูว่า เขาวกกลับไปที่เหตุผลข้อไหนอีก
ข้อนั้นแหละ เป็นประเด็นสำคัญ ที่คุณต้องรู้

หลายปีมาแล้ว ผมเข้าร่วมประชุมฝ้ยขายประจำปีที่เมืองพิตสเบิร์กผู้บรรยายท่านหนึ่งคือ วิลเลี่ยม จี.พาวเวอร์ ซึ่งเป็นผู้บริหาระดับสูง ด้านการประชาสัมพันธ์ของบริษัทรถยนต์เชฟโรเล็ต เล่าให้พวกเราฟังว่า

“ผมอยากจะเล่าเรื่องที่ผมไปซื้อบ้านที่เมืองดีทรอยต์ให้ฟังสักเรื่อง ผมโทรไปหาตัวแทนนายหนชายบันคนหนึ่ง เป็นคนหนุ่มหน้ตาบุคลิกดีมาก พูดจา
คล่องแคล่วมากกว่าใครที่ผมเคยพบเห็นมา

เขานั่งฟังผมพูดถึงสิ่งที่ผมอยากได้ จากการที่จะซื้อบ้านในครั้งนั้น และพบว่าผมต้องการบ้านที่มีตันไม้ปลูกอยู่ด้วย เขาขับรถพาผมไปดูบ้านหลังหนึ่งห่างออกไปประมาณ 12 ไมส์ และชี้ให้ดูบ้านหลังหนึ่ง ที่มีตันไม้ปกคลุมอยู่ แล้วบอกกับผมว่า

“นั่นไง บ้านที่คุณอยากได้มีตั้ง 18 ตัน เชียวนะครับ”ผมดูแล้วก็พอใจ จึงถามขาถึงราคาบ้านหลังนั้น เมื่อเขาบอกราคามาผมก็เจรจาต่อรองขอลดราคาลงอีก แต่เขาก็ยืนยันไม่ยอมลดให้เลย แม้แต่เซ็นต์เดียว

ผมจึงบอกเขาว “ทำไม ไม่ยอมลดราคาให้ผมอีก ผมน่จะหาบ้านที่มี
ราคาถูกกว่านี้ได้นะ”

จับประเด็น

Catch issues
But if you let him be the talker He will help you sell.Himself in the end
Why? Because he had to quell those 4-5 reasonsCome up and talk and explain to you

If you keep your mind on the issues well, you will find that important reasonsWhatever you say, you may not have to say anything at all. Let him babbble alone andSee what reason he went back to.

That is an important point. You must knowMany years ago I attended an annual sales meeting in Pittsburgh.One speaker is William G. Power, a senior executive in the field of

Public relations of the Chevrolet car company Told us that”I would like to share a story about what I went to buy a house in Detroit. I called
Went to find a representative of Mr. Chai Chai Bun Is a young man, very good personality, speak

More active than anyone I have ever seen to support the robbers.
He listened and talked about what I wanted. From buying a house at that time and

Found out that I needed a house that had tons of trees in it He drove me to see a house.About 12 miles away and point to look at a house That has tons of wood already covered

Told me that”There, there are 18 tonnes that you want to have.”
I looked and satisfied. Therefore asked about the price of that house When he said the price

I negotiated a further price reduction. But he insists on not reducing even the centssingleSo I told him, “Why don’t you give me a discount? I am looking for a house that hasCan be cheaper than this ”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ มีเรื่องราวที่เล่าขานกันนานมาแล้วว่า ในการจัดงานของไนท์คลับแห่งหนึ่งในนิวยอร์ค ชายคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างใหญ่มาก มีท่าทางแข็งแรง

ประกาศตัวท้าให้แขกผู้มาร่วมงานขึ้นมาต่อยท้องเขา หากใครสามารถคว่ำเขาลงได้ ก็จะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนมีแขกที่มาร่วมในงานหลายคน รวมทั้ง แจ็ค แดมเซย์ ยอดนักมวยแชมเปี้ยนโลกรุ่นเฮฟวี่เวทด้วย

ขึ้นไปต่อยตามคำท้ แต่ไม่มีใครสามารถโค่นชายร่างยักษ์ผู้นั้นได้เลย แม้แต่คนเดียวบังเอิญ ในคืนนั้นมีแขกที่มาร่วมงานคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง เป็นชาวสวีเดนร่างใหญ่เหมือนกัน แต่เขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยแม้แต่นิดเดียวพิธีกรในงานนั้น

เชียร์ให้เขาขึ้นเวที่เพื่อร่วมรายการดังกล่าว เพราะหลายคนคิดว่าเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ น่จะมีน้ำหนักหมัดที่หนักหน่วงพอที่จะโคนผู้ท้าทายบนวกีได้ พิธีกรอธิบายให้ชายสวีเดนผู้นั้นทราบถึงกติกา

ขั้นตอนในการแข่งขัน ด้วยการใช้ภาษาใบ้ เพราะไม่สามารถสื่อความเป็นภาษาอังกฤษ
ชายสวีเดนผู้นั้นลุกขึ้นยืน ถอดเสื้อนอกที่สวมอยู่ ถลกแขนเสื้อเช็ต แล้วเดินขึ้นไปบนเวที ขณะที่ชายร่างใหญ่ผู้ท้ทาย สูดหายใจและเกร็งกล้ามเนื้อ

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

Important reasons for customers to make a purchase

Important reasons for customers to make a purchase There is a story that tells a long time ago that In the event of a nightclub in New York A man with a very big body Healthy

Announcing the challenge for guests to come up to punch his stomach. If anyone can overturn him Will be rewarded in return for having many guests attending the event, including Jack Damsay, the heavyweight world champion boxer.

Up to punch according to the word But no one can overthrow that giant. Even one coincidence That night, one of the attendees sat in the back. Is also a large Swedish But he didn’t even understand English at all

Cheer him on the web for the said program. Because many people think that it is someone who has a big and tall body I have a punch that is heavy enough to bump the challenge on the monkey. The host explained to the Swedish man of the rules.

Competition steps By using dumb language Because cannot communicate in EnglishFranklin is a super skilled negotiator. Can convince Persuade others to conform, as there are methods for negotiating ideas by preparing a plan ahead of time by asking questions that are prepared sometimes. When my interlocutor presented

That Swedish man stood up. Take off your jacket Dressing shirt sleeves Then walked onto the stage While the big man who challenges Inhale and contract the muscles

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ผู้คิด

ผู้คิด

แฟรงคลิน เล่าว่าเขาได้ความคิดนี้มาจาก โสเครดีส นักปราชญ์ชาวกรีกในสมัยโบราณเมื่อ 2200 ปีที่ผ่านมา โดยเป็น ผู้คิด และ ริเริ่ม นำเอาวิธีการตั้งคำถามมาใช้ในการสนทนากับผู้คนต่างๆ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในยุคสมัยต่อๆมา

ยิ่งแปลกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อผมพบว่า ในสมัยที่ เบนจามิน แฟรงคลินเป็นหนุ่มๆอยู่นั้น เขาเข้ากับคนอื่นๆไม่ค่อยได้ เพราะชอบโต้เถียง พูดจาก้าวร้าวแบบชวานชก และชอบข่มขู่ เขาจึงมีศัตรูอยู่รอบตัวต่อมา เขาได้ศึกษาแนวทางที่ โสเครตีส ใช้อยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ

แล้วเอามาใช้บ้าง ซึ่งมันได้ผล และเริ่มฝึกฝนแนวทางนี้เรื่อยมาโดยตลอดเขาเขียนเล่าเอาไว้ว่า
“นิสัย ที่ว่านี้ ผมเชื่อว่ามันมีประโชน์อย่างมหาศาลใน การเจรจาชักชวน หรือ โมน้วจูงใจผู้ฟัง ให้เห็นคล้อยตาม สิ่งที่ผมกำลังพูดหรืออธิบาย”

เพราะใน การพูดจาสนทนากันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การบอกกล่าวและ การรับฟังข้อมูลรายละเอียด ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย”ผมเชื่อว่า ผู้มีทัศนคติที่ดี มีความคิดค้นบวก เป็น คนมองโลกในแง่ดี จะไม่สร้างศัรูหรือสร้างความขัดยังในการพูดจากับคนอื่น เพื่อมุ่งหวังให้ตนได้รับสิ่งที่ต้องการเสมอไปเพียงฝ้ายเดียว”

แฟรงคลิน เป็นนักเจรจาต่อรองที่มีฝีมือสุดยอด สามารถโน้มน้าว จูงใจคนอื่นๆให้คล้อยตามเพราะมีวิธีการในการเจรจา ผู้คิด โดยเตรียมแผนเอาไว้ล่วงหน้ด้วย การตั้งคำถาม ที่จัดเตรียมเอาไว้บางครั้ง เมื่อคู่สนทนาของผม นำเสนอ

หรือพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมหรือผิดพลาด ผมก็จะไม่โต้แย้ง หรือพูดอะไรออกไปตรงๆในฉับพลันทันทีผมจะเริ่มตั้งตันสังเกตว่ บางที ความคิดเห็น หรือสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นมันอาจถูกต้องก็เป็นได้ แต่อาจจะแตกต่างไปจากที่ผมคิดวิธีการนี้ ช่วยให้ผมได้ประโยชน์มาก เพราะทำให้การสนทนานั้นราบรื่น

ผู้คิด

Thinker

Franklin says that he got the idea from the ancient Greek philosopher Socrates in the past 2200 years, thinking and initiating the use of questions in conversation with people. various Causing great changes in subsequent generations

Even more surprising when I discovered that in the days that Benjamin Franklin was a boy He doesn’t get along well with other people. Because of controversy Speaking aggressively, like Chavan, punching and intimidating, he has enemies all around. He studied the methods that Socrates used since ancient times.

And then use some of them, which are effective, and began to practice this method all the time. He wrote that
“This habit, I believe it has enormous benefits in The negotiation, persuasion, or motivation of the listener To see accordingly What I’m saying or explaining ”

Because in those conversations The most important thing is Notice and Listening to detailed information With each other on both sides. “I believe Who has a good attitude Positive inventions are optimistic people. Will not create peace or conflict in speaking with others In order to always hope to receive the things that he wants

Franklin is a super skilled negotiator. Can convince Persuade others to conform, as there are methods for negotiating ideas by preparing a plan ahead of time by asking questions that are prepared sometimes. When my interlocutor presented

Or say anything that is inappropriate or wrong I would not argue. Or to say something directly, immediately, immediately, I will start to notice that sometimes the opinions or what he says are correct. But may be different from what I thought of this method Helps me get a lot of benefits Because it made the conversation smooth

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google