จุดระเบิด เปิดฉากถาม

 จุดระเบิด เปิดฉากถาม

 จุดระเบิด เปิดฉากถาม ในตอนเริ่มตัน เปิดฉาก คุณควรทำให้ลูกค้าเกิด ความสนใจ ที่จะฟัง
เรื่องราวที่คุณพูด โดยเฉพาะเรื่องที่เป็น ประโยชน์กับเขา โดยตรง ไม่ใช่
ผลประโยชน์ของคุณ และควรเตรียม ข้อมูล ตัวเลข หรือ ความเป็นจริง
มาชี้แจง ไม่ใช่ ความเห็น หรือ ความคิดของคุณ

ผมบอกกับ มร.บูธ วา
“อย่างที่คุณรู้ ผมทำงานดันประกันชีวิตมานาน หากผมเป็นพี่ชายคุณ
ผมจะบอกให้คุณเอาข้อเสนอหรือแผนงานทั้ง 3 รายนี้ โยนทิ้งลงตะกร้าขยะเสีย
ทันทีเลย” ยังจำกันได้ ใช่ไหม?

7. กระตุ้นให้เกิดความกลัว วิตกกังวลขัลกดคอม
ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลย เพราะคนเราทุกคนนั้น จะ
ตัดสินใจ หรือลงมือทำ อะไรส้dอย่kง จะขึ้นอยู่กับ ความอยากได้เพิ่มขึ้น
มากขึ้น หรือ มีกำไร

และ เกรงกลัวความสูญเสีย หรือ การขาดทุน
นักโฆษณาบอกกับผมว่ การทำโฆษณาที่ได้ผล ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ
ความเสี่ยง หรือ อันตราย ที่จะได้รับ

กรณีของ มร.บูร ผมพูดถึง โอกาส ที่เขาจะต้องเสี่ยงหากกู้เงิน 250,000
เหรียญจากสถาบันการเงินไม่ได้ หากไม่ได้ทำประกัน หรือต้องเลื่อนการพิจารณา
รับประกัน

 จุดระเบิด เปิดฉากถาม

The explosion opened the question.
At the beginning of the opening scene, you should make your customers interested to listen.

The story you say Especially the matter that is Benefits to him directly
Your interests and should be prepared for numbers or reality
To clarify, not your opinion or opinionI told Mr. Booth Wa

“As you know I have worked for life insurance for a long time. If i’m your brother
I will tell you to take these 3 proposals or plans into the waste basket.
Immediately. “Still remember each other, right?

7. Stimulates fear Worry about the computer
This is not a strange thing. Because all of us will
Deciding or taking action, which depends on Craving for increased
Increase or profit and be afraid of loss or loss
The advertiser told me that Effective advertising Depending on the important factors are
Risk or danger to be received
In the case of Mr.Burun, I talked about the opportunity that he would be at risk if he borrowed 250,000.
Coins from financial institutions If not insured Or have to postpone consideration
guarantee

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

จดหัวข้อที่จะพูด

จดหัวข้อที่จะพูด

จดหัวข้อที่จะพูด ทุกครั้งที่คุณจะพูด สนทนา สัมภาษณ์ หรือคุยโทรศัพท์กับใคร คุณควรจะหัวข้อที่ต้องการจะพูดเอาไว้ด้วยเสมอ เพราะ

  1. จะช่วยให้คุณจำได้ว่า คุณจะพูดอะไรกับเขาบ้าง
  2. หลักการ เหตุผล ที่คุณบอกให้เขาฟัง
  3. พูดสั้นๆให้กระชับ ได้เนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน

นอกจากการจดหัวข้อที่จะพูดแล้ว ผมยังจดำพูดบางประโยค ที่สำคัญๆเอาไว้กันลืม แล้วนั่งอำนทบทวนอีกตั้งหลายครั้ง ขณะที่นั่งรถไฟไปนิวยอร์คจนจำมันได้ชื้นใจ ว่จะเริ่มอย่างไร จะสรุปอย่างไร โดยแทบจะไม่ต้องใช้โน้ดที่จดเอาไว้เลย ทำให้นมมีความมั่นใจมากขึ้น แต่หากผมเกิดหลงลืมอะไรก็ตาม ผมก็จะควักมันขึ้นมาดูโดยทันที

จดหัวข้อที่จะพูด

Note the topic

Note the topic Every time you talk, interview, or talk on the phone with someone. You should always be the topic you want to talk to because

  1. Will help you remember that What will you say to him?
  2. Principles, the reason you told him to listen
  3. Keep it short. Get complete content

In addition to writing down the topics to be spoken I still say some sentences. Important to keep aside And then sit and review again many times While sitting on the train to New York until I remembered it How to begin How to summarize With almost no need to use the note Makes the milk more confident But if I forget anything I will pick it up immediately.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

กำหนดประเด็นสำคัญ

กำหนดประเด็นสำคัญ

ยักษ์ใหญ่ในวงการประกันชีวิตหลายแห่งในครั้งนั้นได้ลองฟัง กำหนดประเด็นสำคัญ สิ่งที่มร บูร พูดถึงการเสนอขายให้เขาซื้อประกันชีวิต ช่วงเวลาที่เราสองคนรับประทานอาหารร่วมกัน

ในมื้อกลางวันวันนั้น”ผมคิดว่า เพื่อนของผมที่เสนอแผนการประกันชีวิตมาให้ดู คงจะตกใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่พวกเขาพยายามเหลือเกินที่จะให้ผมซื้อจากเขาโดยโจมตีคนอื่นๆว่ มีราคาเบี้ยประกันแพงกว่าที่เขาเสนอมา

ซึ่งที่จริง เขาไม่ควรไปโจมตีอย่างนั้น แต่น่จะอธิบายให้ผมเข้าใจว่า หากผมตัดสินใจล่าช้า
จะเกิดความเสียหายอะไรบ้างมากกว่า”อันที่จริง ผมเองก็กลัวเหมือนกันว่า อาจจะพลาด สูญเสียจังหวะ กำหนดประเด็นสำคัญ

หรือโอกาสที่จะกู้เงินคราวนี้ จนเห็นว่า ผมคงไม่โง่พอที่จะรอให้กินข้าวมื้อกลางวันเสร็จก่อน แล้วถึงไปตรวจสุขภาพกับคุณ”

Set key points

Many giants in the life insurance industry at that time had to listen. Set out the key points of what Mr. Burabun spoke of offering him life insurance. The moment when the two of us dine together

That lunch that day. “I think My friends who proposed life insurance plans Must be shocked and wonder what happened But they tried to let me buy from them by attacking other people that Is more expensive than the insurance premium that he proposed

In truth he shouldn’t have attacked like that But I will explain to me that If I decide to delay
Will do much more damage. “In fact I was also afraid that I might lose my rhythm. Set key points

Or the opportunity to borrow this time, until seeing that I wouldn’t be stupid enough to wait for the lunch to finish first And then go to check your health with you ”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

การเตรียมพร้อม

การเตรียมพร้อม

การเตรียมพร้อม คุณจะทำอย่างไร หากคุณได้รับเชิญให้ไปพูดในการประชุมยุวะสมาคมของหอการค้า หรือสโมสรต่างๆ ซึ่งเขาจะจ่ายให้คุณถึง 100 เหรียญในการพูดแต่ละครั้งคุณคต้องใช้วลาในการเตรียมตัวหลายชั่วโมล่วงหน้า คืนนั้นคุณอาจจะ

นั่งคิดว่า คุณจะริ่มตันกรพูดอยไรที่ สิ่ที่คุณอยากจะพูดให้ผู้พึ่งมีความตื่นเต้นสนใจ และการสรุปลงายที่ทุกคนประทับใจคุณคิดว่าการพูดดังกล่วมันจะมีความสำคัญมากน้อยแค่หน? เหมือนกันกับการพูดของคุณทุกๆครั้งหรือเปล่า ?

เหตุผลก็คือ ในการพดแต่ละครั้ง มักจะมีผู้ฟัง 300 ถึง 400 คนโคยประมาณแต่คุณต้องไม่ลืมว่ การพูดที่มีผู้ฟ้ 400 คน หรือมีเพียงคนเดียว มันไม่มีอะไรแตกต่งกันเลยสักนิดเดียว บางที่มันอาจจะมีคำมากกว่ 100 เหรียญ

ด้วยซ้ำไป และยิ่งมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเห่ไหร่ โอกาสที่จะได้คตัวจากการพูด ก็จะทวีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย การเตรียมพร้อม

Preparation

That night you might How much do you think speaking loudly would be? Is it the same for your speech every time?

The reason is that in each post There are usually 300 to 400 listeners, but you must not forget that Speaking with 400 or only one person There is nothing a little different. Sometimes it may have more than 100 dollars.

Even more and more, with more experience The opportunity to gain self-talk Will multiply as well

And it is an answer based on the fact that everyone is satisfied and accepted
The lesson I learned from This salesman is very useful. Until thinking and changing the beliefs I have He made the dissent feel that

Being influenced or influenced by B. Forcing him to think or see him at all
But Eileadoll wants to show just that “To help one man know what his legs are Must truly be

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ผู้ที่โต้แย้ง

ผู้ที่โต้แย้ง

เขาไม่ได้คิดว่า ผู้ที่โต้แย้ง คิดผิด หรือเขามีความเฉลี่ยวฉลาดมากกว่าเขาตั้งคำถาม ถามผู้โต้แย้ง ด้วย คำถามธรรมดาจนผู้ถามยอมรับ และเห็นคล้อยตามในที่สุด เจ้าของข้อได้แย้งรายนั้น ก็สามารถรูปหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง

และมันเป็นคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูล ความจริง ที่ทุกคน พอใจ และยอมรับ
บทเรียนที่ผมได้รับจาก ยอดนักขายผู้นี้มีประโยชน์มาก จนทำให้คิดและต้องเปลี่ยนความเชื่อดิมๆที่ผมมีอยู่ เขาได้ทำให้ผู้ขัดแย้งมีความรู้สึกว่า

ถูกเราโน้มน้าว จูงใจ หรือบีบังคับให้คิดหรือเห็นล้อยตามเขาเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ อีเลืยด รอลล์ ต้องการแสดงให้เห็นแต่เพียงว่า”เพื่อช่วยให้อีนำยหนึ่ง รับรู้ ถึงวสิ่งที่ขา ต้องควรอย่างแท้จริง

นั้นคืออะไร แล้วช่วย หาหนทาง ที่จะให้ไมาถึงสิ่งที่ต้องการนั้น” มากกว่ามีนักขายที่เข้าร่วมรายการอบรมในวันนั้น ถามถึง ข้อโต้แย้ง ที่ถูกค้าเกือบทุกราย มักจะบอกถึง ผู้ที่โต้แย้ง

Arguments

He didn’t think that People who argue wrongly or are more intelligent than they ask Ask the questioner with an ordinary question until the questioner accepts. And finally saw success The owner of the statement argued that Can figure out the answer by yourself

And it is an answer based on the fact that everyone is satisfied and accepted
The lesson I learned from This salesman is very useful. Until thinking and changing the beliefs I have He made the dissent feel that

Being influenced or influenced by B. Forcing him to think or see him at all
But Eileadoll wants to show just that “To help one man know what his legs are Must truly be

What that is and then help to find a way to not reach what they want. “More than a salesman who participated in the training that day asked about the arguments that almost every trade often tells the arguments.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

วิธีการตั้งคำถาม

วิธีการตั้งคำถาม

ยังไม่ตัดสินใจว่า จะซื้หรืไมซื้อ ตอนนี้” ว่จะแก้ไขอย่างไร
“งานที่ผมทำคือช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจ ฉะนั้น มันไม่มีคำถามว่า จะซื้อ
หรือ ไมซื้อ หรอกคุณ..”

แล้วเขาก็อธิบายถึงวิธีการแก้ไข ข้อได้แย้ง นั้นเพิ่มเดิมอีกหลายอย่าง
ตัวแทนชายประกัน อีกคนหนึ่งถามขึ้นว่า คำตอบที่ลูกคำบอกว่า
“ขอกลับไปคิดที่บนก่อน…. ล่ะ จะตอบว่าอย่างไไ เพราะเป็นคำตอบที่
เจอะเจอมาเยอะเหลือกิน

“แล้วกำลังะช่วยคุณหาคำตอบนั้นอยู่พอดีเหมือนกันนะครับ ให้ผมช่วยคิด
ไหม ดีไหมดรับ” เป็นคำตอบ
แล้วเขาก็ตั้งดำถาม ที่ควรนำเอาไปช้กับถูกคำรายนั้นให้ฟังป็นแนวทาง

แม่วิธีการตอบชองเขา เหมือนกับการเชิญหน้ำที่ไม่ยอมลดละ แต่ก็ไม่ใด้ทำให้
บรยากาดของการสัมมพา เป็นเหมือนการไต้ถียง เพื่ออาชนะของฝ่ายใดฝ่ย
หนึ่งเลย

แต่เป็นวิที่มี พลังอำนาจที่แฝยู่ ทำให้ผู้โต้แย้งยอมรับ แนวคิดนั้น
ตม่ใยืถืด บัต ขถงตัวเดงเบินใหญ่ ว่า “ผมว่าผมถูก ส่วน คุณน่ะ ผิด”
อะไรทำนองนั้น

วิธีการที่เขาไข้ ช่วยให้ผู้คนที่เป็นลูกค้า ไต้มองเห็นและเข้าใจสิ่งที่เขาคิด
สิ่งที่ชคงการ ด้วย วิธีการตั้งคำถาม อย่างต่อเนื่อง โตยไม่ต้องอาศัยวิธีการอื่น
ทำไห้ผมประทับใจ และไลืมสิ่งที่บอกและแสดงให้ดูในวันนั้นได้เลย

ตนที่ฟัง มร. ขอลถ์ บรรยายนั้น ผมคิดว่าผมตงต้องแก้ไขปรับปรุงวิธี
การทำงานการชายของมเสียใหม่ จากที่เคยทำมาแต่ครั้งก่อน ผมต้องการที่จะ
พัฒนาตัวเองให้ก้วหน ในอาชีพการชายมากว่าที่เป็นอยู่ ให้ประสบ ความ
สำร็จ ตัวย วิธีการตั้งคำถาม อย่างที่ใต้พบเห็นมา

อีกไม่กี่วันหลังจากที่ได้พึง มร. รอลส์ บรรยาย เพื่อนของผมคนหนึ่งก็
โทรศัแงมาว่ มีโรงงานใหญ่แห่งหนึ่งในนิวยอร์ค สนใจที่จะทำประกันชีวิตมี
มคำสูงถึง 250,00 เหรียญ ชอให้ผมทำรายละเอียดเสนอไปด่วนจี๋

Questioning Method
Not yet decided that How to buy or not to buy now “How to fix?
“My job is to help clients make decisions, so there is no question about buying.
Or don’t buy you .. ”

He then explained many other ways to resolve the contradiction.
Insurance agent Another asked The answer that the child said
“Let’s go back and think of the top first …. What would you say? Because it’s the answer
Met a lot, had too much to eat

“And helping you find the exact answer as well. Allow me to think.
How? “Accepted as an answer.
Then he asked That should be brought to be used with the right words to listen as guidelines

Mother, how to answer him Like a persistent invitation But doesn’t make
The atmosphere of the seminar Was like a typhoon To win the party’s side
On

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

 

โอกาส ของนักขายประกันชีวิต

โอกาส ของนักขายประกันชีวิต

ผมฟังดูแล้ว คิดว่ามันไม่นใช่เหตุผล ที่จะนำมาเอามาอ้างกัน
แต่ในการบรรยายครั้งนั้น ฮอลส์ สร้างสีสันและบรรยากาศในการสัมมนได้อย่างวิเศษมาก
เขาเปิด โอกาส ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 2,000 คน ชักถามปัญหาเกี่ยวกับ

การแก้ไข ข้อโต้แย้ง ที่ตัวแทนขายประกันชีวิตแต่ละคน ได้เคยพบ เคยเจอมาจาก
ลูกค้า ในแต่ละวัน

ผู้เข้าสัมมนา ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น เมื่อ ฮอลล์ ได้แสดงฝีมือ
ในการตอบข้อโต้แย้งต่างๆ โดยไม่ยอมตอบคำถามที่ยกขึ้นมา เหมือนอย่างที่

หนังสือตำราเกี่ยวกับ การตอบข้อโต้แย้ง การขจัดข้อโต้แย้ง ทั้งหลายทั้งปวง
แต่ละเล่มเขียนเอาไว้อย่างมากมายก่ายกอง แต่เขากลับใช้วิธี ตั้งคำถาม ถามกลับไป

เขาไม่ได้คิดว่า ผู้ที่ต้แย้ง คิดผิด หรือเขามีความเฉลียวฉลาดมากกว่า
เขาตั้ดำถาม ถามผู้โต้ยัง ด้วย คำถามธรรมดาๆ จนผู้ถามยอมรับ และเห็นคล้อยตาม

ในที่สุด เจ้าของข้อโต้แย้งรายนั้น ก็สามารถสรุปหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง
และมันเป็นคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูล ความจริง ที่ทุกคน พอใจ และ

บทเรียนที่ผมได้รับจาก ยอดนักขายผู้นี้มีประโยชน์มาก จนทำให้ผม
ต้องเปลี่ยนความชื่อเดิมๆ ที่ผมมีอยู่ เขาไม่ได้ทำให้ผู้โต้แย้งมีความรู้สึกว่า ถูกเขา

โน้มน้าว จูงใจ หรือบีบบังคับให้คิดหรือเห็นคล้อยตามขาเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ อีเลียต ฮอลล์ ต้องการแสดงให้เห็นแต่เพียงว่า

“เพื่อช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่ง รับรู้ ถึงว่าสิ่งที่เขา ต้องการอย่างแท้จริง นั้นคือ
อะไร แล้วช่วย หาหนทาง ที่จะให้ได้มาถึงสิ่งที่ต้องการนั้น” มากกว่า

มีนักชายที่ข้าร่วมรายการในวันนั้นถามถึง ข้อโต้แยัง ที่ลูกค้าเกือทุกราย มักจะบอกว่า

Opportunities for life insurance dealers
I sounded and thought that it was not a reason. To be brought to claim
But in that lecture, the hall created a wonderful atmosphere and atmosphere.
He gave the opportunity to more than 2,000 participants to ask questions about

Resolving the arguments that each life insurance agent has encountered from
Customers each day

Attendees Increasing excitement even more when the hall has shown skills.
In answering various arguments By not answering the question raised Like that

Books about Responding to arguments Eliminating arguments All
Each book was written immensely. But instead he uses the method of asking questions

He does not think that those who argue are wrong or that he is more intelligent.
He asked the retort with a simple question until the questioner accepted. And saw amenable

In the end, the owner of that argument Can summarize and find the answer by myself
And it is an answer based on the fact that everyone is satisfied and

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

กรมธรรม์

กรมธรรม์

กรมธรรม์ มูลค่า 250,000 เทรียญที่ใช้เวลาขายแค่ 15 นาทีหลังจากที่ มร.เคลย์ดัน ฮันชิคเกอร์ บอกคล็ดลับอันยิ่งใหญ่ในการขายบริษัทที่บอสตันแล้ว ผมก็มี ความกระตือรือรั้น ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นและเชื่อว่า หากออกไปหาลูกค้าให้ได้มากรายเท่าไหร่ โอกาสที่จะขายได้ก็จะมีเพิ่ม
มากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย

จากนั้นอีกไม่กี่เดือน สติการขายประกันชีวิตของผม ก็เริ่มปรากฎผลอย่งมองเห็นได้ชัด แต่ อุปสรรค หรือ ปัญหา ในการชายก็ย้มีอยู่อีกเช่นเดิมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่หมดไปเสียที่ ก็ไม่รู้

ต่อมาอีกไม่กี่เดือน วันนั้นผมเข้าร่วมการประชุมฝ่ายขายประจำเดือน อยู่ที่โรงแรม เบลเลอว สดาร์ทฟอร์ด ในพิลาเดลฟีย โดยมี เจ. อีเสียต รอลล์ นักขายชื่อดังของอเมริกา จากนิวยอร์ค ชิตี้ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย และทำให้ข้อสงสัยที่ผมมีอยู่กระจ่างแจ้งขึ้นทันทีเจ.อี้เสียด รอลถ์ เป็นตัวแทนขายประกันชีวิตที่อาวุโสมาก

แม้จะเกษียมานานหลายปีแล้ว แต่ก็ยังมีผลงานติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ และมีตัวเลขการขายอยู่ในระดับแนวหน้าอีกด้วยขอลล์ บอกว่าเขาเคยประสบความล้มเหลว ในการขายมามากต่อมาก
จนคิดอยากจะเลิกอาชีพนี้

และเขารู้ว่าสาเหตุที่เขามีปัญหาในการทำงานการขายก็เพราะเขาเป็นคนที่ชอบพูดอะไรตรงไปตรงมา เป็นการพูดแบบขวานผ่าซาก กรมธรรม์

insurance

A 250,000 worth of insurance policy that only takes 15 minutes to sell. After Clay Dunhansinger has told me the big secret to selling a company in Boston, I am very enthusiastic. In more work and believe that If going out to find as many customers Opportunities to sell will increase.
More and more as well

After a few months Mindful of selling my life insurance The results began to appear clearly, but the obstacles or problems in the man still exist again. I do not understand why it is not all that I do not know.

A few months later That day I attended the monthly sales meeting. At the Bells Hotel Dartford in Pilar Delphi, with JE Trollrol, a famous American salesman from New York City, as a lecturer And immediately made the doubts that I had clear. J. Yi Rong Rot is a very senior life insurance agent.

Despite retiring for many years But still have consistent work And there are sales figures at the forefront as well. Said that he had experienced failure In the sales very much
Until thinking of wanting to quit this career

And he knows that the reason he has trouble getting sales is because he is someone who likes to say things honestly It is a blunt talk.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

กฎของศิลปะการขาย

กฎของศิลปะการขาย

จำเอาไว้นะครับว่า กฎของศิลปะการขาย ที่สำคัญข้อแรก ก็คือค้นหา ความต้องการของลูกค้ให้พบ แล้วช่วยตอบสนองควานต้องการ นั้นแต่ในเรื่องนี้ ก็ยังมีหลายคนเอาไปใช้ผิดๆ

มันก็เลยไม่ได้ผลตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ วันก่อนผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ชายคนหนึ่งชื่อ
บราวน์ เขาโทรศัพท์มาหาผมที่โรงแรม เขาบอกกับผมว่าใคร”คุณเบ็ตต์เจอร์ครับ ผชื่อบราวน์ ผมกำลัจะตั้งโรงเรียนสอบวิทย์

การชายให้กับนักชายรุ่นใหม่ๆในมืองนี้ ผมคิดว่จะเริ่มในเดือนหน้าที่จะถึงแล้วครับ ตอนนี้ผมได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปเยอะแล้ว คิดว่าคงจะมีคนมาเรียนกันหลายร้อยคน”ผมจะเปิดตัวแถลงข่วที่โรงแรมคืนนี้ ผมอยากจะเชิญให้คุณมาพูดอะไร

สักเล็กน้อย แค่ 10 นาทีเท่านั้น เพราะมีผู้บรรยายมากันหลายคน ผมรู้ว่าโรงเรียนจะเปิดไม่ได้หากมีจำนวนนักเรียนไม่มากพอผมจะขอบคุณมากเลยครับ หากคุณจะกรุณาสละเวลามาในงานแถลงข่าวคืนนี้”

ผมไม่รู้จักเขา มร.บราวน์ แล้วผมจะยอมไปงานแถลงข่าวตามที่เขาเชื้อเชิญมา เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของเขาหรือ? ผมเองก็มีภารกิจอีกตั้งหลายอย่างที่จะต้องทำ และผมต้องเตรียมตัวเดินทางในวันรุ่งขึ้นอีกด้วย ผมจึงปฏิเสธเขาไป เพราะไม่มีเวลาและไม่สะดวกอีกไม่นานเท่าไหร่นัก ผมก็ได้รับโทรศัพท์จาก มร.ไวท์

“คุณเบ็ตต์เจอร์ครับ ผมชื่อโจไวท์ ผมทราบว่า คุณบราวน์ ได้ติดต่อคุณ เรื่องการเปิดแถลงข่าวที่โรงแรมเย็นวันนี้ผมรู้ว่คุณกำลังยุ่ง แต่หากคุณจะกรุณาปลีกตัวมาสักนิดก็จะวิเศษมากทีเดียว เพราะผมรู้ดีว่คุณชอบช่วยเหลือ สนับสนุนคนรุ่นใหม่

Sales art rules

Remember that Sales art rules The first important thing is to find the needs of customers. Then help to meet the grope needs But in this matter Many people still misuse it.

So it didn’t work. The obvious example is The other day I received a call from a man named
Brown, he called me at the hotel. Who did he tell me? “Mr. Betger, my name is Brown. I am going to set up a science exam school.

Giving men to young men in this hand I think it will start in the next month. Right now I have advertised a lot.

Just a little, only 10 minutes, because there are many speakers I know that the school cannot be opened if there are not enough students. I will thank you very much. If you would please take the time to come to the press conference tonight. ”

I don’t know him. Mr. Brown and I will agree to go to the press conference that he had invited. To help publicize his training program? I also have many other tasks to do. And I have to prepare to travel the next day as well I therefore rejected him. Because there is not much time and inconvenience I received a call from Mr White.

“Betty, my name is Joe White. I know that Mr. Brown contacted you about the opening of the press conference at the hotel this evening. I know that you are busy. But if you would just please withdraw a bit, it would be wonderful Because I know you like to help Support the new generation And tonight we will

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ยิงตรงเป้าหมาย

ยิงตรงเป้าหมาย

คุณลอง ยิงตรงเป้าหมาย คิดดูชีครับ หากโรงงานเหล็กของคุณกิดไฟไหม้ ในขณะที่ตลาดกำลังเติบโต คุณจะรู้สึกอย่างไร?”มหาเศรษฐี แอนดรู คาร์เนกี ตัดบทว่า”เอาอย่างนี้ดีกว่า คุณไปหาทุนมาให้ผมดูก่อน 100,000 เหรียญ ภายใน30วัน ถ้าคุณหาได้ ผมจะบริจาคสมทบทุนเพิ่มให้อีก 100,00 เหรียญ” “ขอเป็น 60 วันก็แล้วกันนะครับ”

อธิการบดีขอต่อรอง”ตกลง” มหาเศรษฐี แอนดรู คาร์เนกี ตอบรับขณะที่ ดร.โฮลเด็น หยิบหมวกขึ้นสวมแล้วจะก้าวเดินออกไป แอนดรูคาร์เนกี ก็ร้องบอกว่า”อย่าลืม 60 วันนะ ท่านอธิการ อย่าลืม”ครับ ถูกต้องครับ ผมเข้าใจดีแล้ว” อธิการหนุ่มตอบนคด อธิการ หลุยส์ โฮลเด็น ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ พูดคุยกับ แอนดรู

คาร์เนกีเพียง4นาที ก็สามารถทำให้มหาเศรษฐีคนดัง ควักกระเป้าจ่ายเงินถึง100,000 เหรียญ โดยใช้เวลาในการหาเงินเป็นกองทุนเริ่มแรก ภายใน 50 วันเท่านั้นมหาเศรษฐี คาร์เนกี ยื่นเช็คจำนวน 10,000 เหรียญมอบให้ท่านอธิการหนุ่ม แล้วก็กล่าวสัพยอกขึ้นว่า”นี่ ท่านอธิการคนเก่ง หากคราวหน้าถ้าจะมาหาผมอีกละก้อ อย่าอยู่

นานนักนะ เพราะคราวนี้แค่ 4 นาที ผมก็ต้องควัก 100,000 เข้าไปแล้ว เท่ากับนาที่ละ 25,000 เหรียญที่เดียว”อธิการหลุยส์ ยิงตรงเป้ ไม่อ้อมค้อม โอ้เอ้เสียวลา เขารู้จุดตายในหัวใจของมหาเศรษฐีผู้นี้ดี วชอบสนับสนุนคนหนุ่มก่ง ๆ

ที่มีความทะเยอทะยานให้ทำงานดร.โฮลเด็น อธิกรหนุ่ม สามารถใช้ความคิด การวางแผนที่จะหาเงินมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของมหาวิทยาลัยจากมหาเศรษฐี แอนดรู คาร์เนกีได้อย่างไม่ยากเย็นอะไร และยังได้มากกว่า 100,00 เหรียญที่ขอไปเสียอีก

Carnegie just 4 minutes Can make a billionaire famous Paid to pay $ 100,000, using the time to raise funds as an initial fund within 50 days only. The billionaire Carnegie handed a check in the amount of $ 10,000 to the young man. Then said with the cry “This Rector If next time if I come to see me again, don’t stay.

For a long time, because this time, just 4 minutes, I have to take out 100,000 and equal to $ 25,000 per paddy in one place. “Bishop Louise shoots directly at the backpack, not indirect. He knows the dead point in the heart of this rich billionaire. That he likes supporting young people

With ambitions to work, Dr. Holden, a young superintendent, can use his ideas Planning to make money to build a new university building from billionaire Andrew Carnegie easily. And also received more than 100,00 dollars requested

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google